Zaloguj Rejestracja skarby kaszub

skarby kaszub

Regulamin

REGULAMIN
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania
ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin
nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza
akceptację Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają
zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy
stosowane przez Klientów.
5. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin;
2) Sprzedawca: , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOROTA JANIK ROL-DRÓG
ul. Moszczenica 21, 89-620 Chojnice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o
Działalności Gospodarczej, NIP: 5551928605, Regon: 220385969;
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu;
4) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
5) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skarby-kaszub.pl ;
6) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
7) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez
Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
9) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków
komunikacji technicznej;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie
Zamówienia;
11) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub
promocjach w Sklepie.
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub
innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania
(w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.
4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu,
typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu
przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną
poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności
składania dodatkowych oświadczeń stron.
7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z
4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
2. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,
których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych,
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
4. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i
innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej
przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
6. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na
zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony
swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i
wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.
ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE
§ 1 Konto.
1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących
działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając
oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji
konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do Konta polega na
podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno
być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz
sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: hurt@skarby-kaszub.pl lub też pisemnie na
adres Sprzedawcy: Skarby Kaszub Moszczenica 23b, 89-620 Chojnice.
§ 2. Newsletter
1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania
adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję
Newsletter-a.
4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego
żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: hurt@skarby-kaszub.pl lub też pisemnie na adres
Sprzedawcy: Skarby Kaszub Moszczenica 23b, 89-620 Chojnice.
§ 3. Opinie
1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących
Towarów.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
3
ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary
1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
2. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja
w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub
inne cechy Towaru.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta lub bez rejestrowania Konta
(gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia
składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Składając Zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru.
Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia
Zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.
9. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania
przyczyn.
§ 3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny
zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2
poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu
stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne
inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do
sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien
wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po
zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile
wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.
§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą
inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora
pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora
pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru,
natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki
Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem Skarby Kaszub Moszczenica 23b, 89-620 Chojnice.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz
instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z
tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w
terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między
przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
3) w przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru
przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy lub przewoźnika. W innym przypadku reklamacje nie
będą uwzględniane.
ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.
ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Skarby Kaszub Moszczenica 23b, 89-620 Chojnice.                                                                     O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na
adres: hurt@skarby-kaszub.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub
uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od
przewoźnika.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Reklamacje
niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. Brak rozpatrzenia
reklamacji w terminie nie oznacza jej uznania przez Sprzedawcę. Jeśli reklamacja zostanie
uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej
http://skarby-kaszub.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo
własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody
źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do
Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,
reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://skarby-kaszub.pl/ bez zgody
właściciela jest zabronione.
ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do
umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w chwili złożenia Zamówienia.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według
siedziby Sprzedawcy.